درباره زهرا افشار

  • زهرا افشار SEO Specialist 1 بررسی
  • اشنا با امور حسابداری
  • اشنا با نرم افزار های مالی
  • اشنا به امور بازاریابی

مرور کلی

این یک متن ساختگی استاین یک متن ساختگی استاین یک متن ساختگی است

این یک متن ساختگی است

 

سابقه کار (1)

اطلاعات

  • نرخ ساعتی: 25،000تومان
  • امتیاز:
  • تجربیات: 7 سال تجربه
  • پروژه های انجام شده: 1
  • کل درآمد: 123،000تومان
  • استان یا شهر محل کار قم